LIÊN HỆ

Hồi Hướng:

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ Tam Đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát Tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này

Đồng sinh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
.